Какво представлява виза H-4?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: съпрузите и децата под 21 години на притежатели на виза от категория H отговарят на условията за получаване на виза H-4.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

За да се квалифицирате за виза H-4, трябва да сте или съпруг/съпруга, или дете под 21 години на притежател на виза от категория H. Притежатели на виза от категория H, чието семейство може да кандидатства за виза H-4, са:

 • служители със специализирана професия от категория H-1B, които притежават поне бакалавърска степен
 • временни селскостопански работници от категория H-2A
 • временни неселскостопански работници от категория H-2B
 • стажанти или посетители на обменни начала със специални образователни потребности от категория H-3

Виза H-4 е тясно свързана със статута на основния притежател на виза от категория H. Това означава, че Вашата виза H-4 е валидна единствено докато основният притежател на виза от категория H поддържа статута си H. Ако основният притежател на виза от категория H загуби статута си, вие също ще загубите статута си H-4. Ако основният притежател на виза от категория H удължи статута си от категория H, Вашият статут H-4 също ще бъде удължен.

Ако искате да научите дали се квалифицирате за виза H-4 или ако искате персонализирана стратегия за виза за САЩ въз основа на работата, се свържете с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

Какво мога да правя като притежател на виза H-4 в САЩ?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: лице със статут H-4 може да пребивава, учи и, в някои ограничени обстоятелства, да работи в САЩ.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Вашият статут H-4 Ви позволя да пребивавате в САЩ до посочената във Вашата карта I-94 дата. Може също така да учите в САЩ. Това означава, че може да се запишете в академична програма, независимо дали е в гимназия, езиково училище, технически колеж, бакалавърска или магистърска програма. Ако сте зависимият брачен партньор на притежател на виза H-1B с одобрена петиция I-140, може също така да кандидатствате за Разрешително за наемане на работа (EAD), което Ви позволява да работите в САЩ. Може да намерите повече информация за виза H-4 EAD по-долу.

Какъв е процесът на кандидатстване за виза H-4?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: може да кандидатствате за статут H-4 в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) или за виза H-4 в консулство или посолство на САЩ.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса:

Ако се намирате в САЩ с валиден статут, може да подадете молба за статут H-4 в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). За да отговаряте на условията за кандидатстване за статут H-4, основният притежател от категория H вече трябва да притежава статут H или едновременно с Вашето кандидатстване за статут H-4 трябва да кандидатства за своя статут H.

Ако сте извън САЩ, трябва да получите виза H-4 в американско консулство или посолство. Може да кандидатствате за виза H-4 само ако петицията от категория H на основния притежател – съпруг/съпруга или родител, е одобрена. Може да кандидатствате за виза H-4 онлайн като подадете формуляр DS-160 (Form DS-160) и платите необходимата такса за подаване на документи. Моля, не забравяйте да принтирате доказателството за извършено плащане (в най-добрия случай страницата, където е потвърдено плащането). Щом бъде направено плащането може да запазите конкретна дата за провеждане на интервю в американско посолство или консулство.

В деня на интервюто, моля, постарайте се да пристигнете навреме. Когато пристигнете, уведомете служителите в американското посолство или консулство, че сте там за интервю за виза H-4. Те ще ви упътят към правилното място. Тогава длъжностно лице ще Ви извика за лично интервю с консулския служител. Консулският служител ще прегледа случая Ви и ще вземе решение дали отговаряте на условията за получаване на виза H-4. Бъдете готови да отговаряте на въпроси, свързани с молбата Ви за виза H-4, работното място на основния пребиваващ от категория H в САЩ, взаимоотношенията Ви с основния пребиваващ от категория H и причините, поради които искате да се преместите в САЩ.

Щом виза H-4 бъде одобрена, американското посолството или консулство ще задържи паспорта Ви, за да обработи визата. Паспортът с новия печат за виза H-4 ще Ви бъде изпратен щом обработването приключи.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Колко дълго отнема получаването на виза H-4?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: времето за обработване на визи H-4 варира в зависимост от американското посолство или консулство, или от центъра на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), в който кандидатствате. Препоръчително е да прегледате времето за обработване преди да подадете молба за виза H-4.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Ако кандидатствате за виза H-4 в американско консулство или посолство, времето за обработване на виза H-4 ще зависи от натовареността на съответното американско посолство или консулство, където кандидатствате. При натоварените американски посолства или консулства може да отнеме няколко седмици или месеци, за да се сдобиете с дата за провеждане на интервю за H-4. В по-малки американски посолства или консулства може да имате възможност да насрочите дата за интервю за виза H-4 за деня след подаване на молбата си. 

Ако кандидатствате за статут H-4 в САЩ, времето за обработване на статут H-4 ще зависи от натовареността на съответния център на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), който обработва Вашия случай. По времето, когато е писана тази статия, обработването на молби за статут H-4 отнема между 3.5 и 5.5 месеца в повечето центрове на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Обаче обработването на молби за статут H-4, подадени в центъра на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) във Вермонт, може да отнеме до година.

Как да получа разрешително за работа от категория H-4?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: отговаряте на условията за виза H-4 EAD, ако основният брачен партньор от категория H има статут H-1B и одобрена петиция I-140 или се е сдобил със статут H-1B съгласно съответните раздели от AC21.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

За да получите разрешително за наемане на работа (EAD) от категория H-4, трябва да отговаряте на следните условия:

 1. Трябва да имате валиден статут H-4
 2. Основният брачен партньор от категория H трябва да притежава статут H-1B
 3. Основният брачен партньор от категория H трябва да бъде бенефициент по одобрена петиция I-140 или трябва да е получил статут H-1B съгласно раздел 106, параграф а) и параграф б) от Американския закон от 2000 г. за конкурентоспособност в двадесет и първи век (AC21)

Щом получите виза H-4 EAD може да работите за всеки американски работодател в каквато и да е правоспособност. Това означава, че като притежател на H-4 EAD имате право да работите на пълен или непълен работен ден за няколко работодатели.

Ако искате да получите повече информация относно процеса и изискванията за получаване на виза H-4 EAD, може да прочетете статията ни тук.

Получаване на виза H-4 води ли до получаване на зелена карта?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: виза H-4 е виза с „двойно намерение“, което позволява на притежателя на виза H-4 да кандидатства за зелена карта.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Виза H-4 е виза с „двойно намерение“. Двойното намерение е понятие в имиграционното право, което позволява на притежател на временна неемигрантска виза да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ в САЩ, наричан още зелена карта за САЩ. Повечето временни неемигрантски визи, като E-2, TN, F-1 и J-1, изискват от притежателя на неемигрантска виза да се завърне в родната си страна в края на временното си пребиваване в САЩ. От друга страна, виза H-4 позволява на притежателя на виза H-4 да има „двойно намерение“ – да желае да получи зелена карта или да се завърне вкъщи в края на пребиваването си в статут H-4. Това е огромното предимство на виза H-4 в сравнение с други категории неемигрантски визи.

Какъв е процесът за преминаване от категория H-4 към получаване на зелена карта?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-4: процесът за преминаване от категория H-4 към получаване на зелена карта е като всички останали процеси за получаване на зелена карта.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Процесът за получаване на зелена карта за притежател на виза H-4 е същият като за всеки, който желае да получи зелена карта. В следния списък са изброени най-често срещаните стъпки за получаване на зелена карта:

 1. Вносителят на петицията от САЩ, независимо дали е американски гражданин или американски работодател, подава петиция за зелена карта към Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).
 2. След като петицията Ви за зелена карта бъде одобрена и приоритетната Ви дата бъде текуща може да подадете молба за промяна на статута в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) или да насрочите дата за провеждане на интервю за имигрантска виза в консулство или посолство на САЩ.
 3. Явете се на интервюто си за промяна на статута или на интервюто за имигрантска виза.
 4. След издаване на зелената карта Вие официално сте постоянно пребиваващ гражданин на САЩ и можете свободно да работите и пребивавате в САЩ без да има нужда от подаване на допълни молби за виза.

Най-често срещаните начини притежатели на виза H-4 да получат зелена карта включват:

 • като производен бенефициент от петицията за зелена карта въз основа на работата на Вашия брачен партньор или родител: често работодателят на основния брачен партньор или родител от категория H-1B ще подаде петиция, за да може основният притежател от категория H-1B да получи зелена карта. Основният кандидат за зелена карта въз основа на работата може да включи своят/своята съпруг/а или деца под 21 години от категория H-4 към молба си за зелена карта.
 • процес за зелена карта въз основа на работата: американски работодател може да Ви спонсорира за зелена карта от категория EB-1, EB-2 или EB-3.
 • процес за инвеститорска зелена карта от категория EB-5: ако направите необходимата минимална инвестиция в квалифицирано американско предприятие, може да подадете петиция за инвеститорска зелена карта от категория EB-5.
 • процес за имиграция въз основа на семейството: ако Вашият/Вашата съпруг/а или дете над 21 години стане американски гражданин, той/тя може да подаде петиция за зелена карта въз основа на семейството, за да Ви спонсорира за получаване на зелена карта.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне

Имате ли нужда от помощ при подготовката и подаването на молба за виза H-4? Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата може да изготви за Вас персонализирана стратегия за получаване на виза H-4 и да подготви молбата Ви за виза H-4 в съответствие с всички относими правила за имиграция въз основа на работата. Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на работата, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на процеса за виза H-4.

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law, LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law, LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation