Какво представлява зелена карта EB1 за изключителни способности

Зелена карта EB1A за изключителни способности е категория зелена карта въз основа на работа, която позволява на чуждестранен гражданин самостоятелно да подаде петиция за постоянно местожителство без намесата на работодател от САЩ. В настоящата статия нашият адвокат, занимаващ се с имиграция въз основа на работата, ще обясни изискванията за придобиване на зелена карта EB1A за изключителни способности.

За да се квалифицира за зелена карта EB1A за изключителни способности, чуждестранният гражданин трябва да докаже, че заема върхови места в своята област. Кандидатът трябва да покаже, че притежава изключителни способности в една от следните области:

 • Науки
 • Изкуства
 • Образование
 • Бизнес
 • Атлетика

Какви са изискванията за зелена карта EB1A?

За да се квалифицира за зелена карта EB1A въз основа на работата, кандидатът трябва:

 • да предостави доказателство за изключителни способности в областта на науките, изкуствата, образованието, бизнеса или атлетиката
 • да покаже документирани постижения и да бъде високо уважаван в своята област
 • да продължи да работи в своята област
 • да представи доказателство за признание на национално или международно равнище

Как да се докаже намерението за продължаване на работа в област, свързана с изключителни способности

За да докажете, че ще продължите работа в област, свързана с изключителни способности, може да представите писма от настоящи или бъдещи работодатели, документирани доказателства за планирани ангажименти, като например договори, или описание на бъдещите си планове да продължите работа във вашата експертна област в САЩ.

Какво представлява постоянно признание на национално или международно равнище?

Кандидатът за зелена карта EB1A за изключителни способности трябва да представи доказателство за постоянно признание на национално или международно равнище. Постиженията на кандидатът трябва да бъдат признати в неговата област. Постоянното признание на национално или международно равнище може да бъде доказано чрез еднократно голямо постижение, като например Нобелова награда за мир или награда на Академията. Въпреки това, ако кандидатът не е получавал еднократна голяма награда, то той може да представи доказателство за поне три от долуизброените 10 критерии за EB1A, за да докаже признание на национално или международно равнище в своята област.

Ако обмисляте да кандидатствате за зелена карта за изключителни способности, Ви препоръчвам да се обърнете към опитен адвокат по имиграционно право. Като част от услугата ни за емиграция в САЩ въз основа на работа, ние представляваме кандидати за зелена карта EB1A от различни области. Ако търсите „адвокат по имиграционно право близо до мен“, тъй като искате да кандидатствате за зелена карта EB1A за изключителни способности, моля свържете се с офиса на нашата адвокатска кантора за имиграционно право, основано на работа.

Какви документи са необходими за зелена карта EB1A?

Кандидатът трябва да представи документирано доказателство за признание на национално или международно равнище в своята област. Доказателството за признание на национално или международно равнище включва:

 • награда „Пулицър“ или Нобелова награда за мир
 • награда на Академията, Златен Глобус или награда „Еми“
 • Олимпийски златен медал
 • друга широко призната награда, която свидетелства за изключително постижение

Ако кандидатът не притежава призната награда, кандидатът за зелена карта EB1A трябва да отговаря на поне три от следните критерии за зелена карта EB1A за имиграция въз основа на работата:

1. Доказателство за награждаване с награда, която е по-малко призната на национално или международно равнище 

Кандидатът трябва да представи подходящо доказателство, че по-малко признатата на национално или международно равнище награда е престижна. Представените доказателства трябва да съдържат описание на наградата, критериите за подбор на наградените и броят на номинираните за подобна награда. Кандидатът също така трябва да посочи дали наградата е спечелена като част от екип или индивидуално.

2. Доказателство за членство в престижни сдружения в областта, която изисква изключително постижение, оценено от национални или международни експерти в областта

Членството в сдружение трябва да бъде ограничено до тези членове с най-много постижения в областта. За да се докажат изключителните способности на кандидата, членството също трябва да подлежи на висока степен на подбор. Доказателствата, представени на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), трябва да съдържат критериите за членство на сдружението и процесът на подбор, както и доказателство за членуването на кандидата в сдружението.

3. Публикуван материал за кандидата в професионални или търговски издания или други големи медийни издания в областта на кандидата

Представеното доказателство трябва да съдържа заглавие, дата и автор на публикацията. Ако материалът присъства в чуждестранно издание, то той трябва да бъде преведен. Доказателства, които отговарят на критериите, включват журналистически статии или публикации в големи вестници, които описват кандидата или неговата работа. Изданието трябва да бъде широко признато на национално или международно равнище.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

4. Доказателство, че кандидатът е оценявал работата на други лица в същата област

Доказателства, които отговарят на този критерий, включват участие в партньорска оценка при кандидатстване за субсидия, партньорска оценка на академична, научна или проучвателна статия, или друга важна професионална дейност. 

5. Доказателство за личния принос на кандидата с голямо значение в областта на науката, изкуствата, атлетиката или бизнеса

За да отговори на този критерий, кандидатът за зелена карта EB-1A трябва да докаже пред Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), че постиженията му значително са допринесли за неговата област. Това обикновено се доказва чрез представяне на няколко писма в подкрепа на това твърдение от други експерти в областта на кандидата.

6. Доказателство за авторство на научни статии от страна на кандидата, публикувани в професионални или търговски издания, или в други големи медии

Изданията, които отговарят на този критерий, са: академични списания, професионални списания, масмедии или големи търговски списания. Доказателството може да включва визуални средства за предаване на информация. Публикацията на кандидата трябва да показва неговите експертни познания на високо равнище в дадената област.

7. Доказателство, че трудът на кандидата е показван на художествени изложби или изложения

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) не е предоставила списък на изложбите, които отговарят на този критерий. Обикновено, колкото по-призната е една изложба или изложение, толкова по-вероятно е да отговори на този критерий.

8. Доказателство, че кандидатът е имал водеща или важна роля в организация с изявена репутация

За да отговори на този критерий, кандидатът за зелена карта за изключителни способности трябва да представи доказателства, които описват заеманата роля и нейното значение за организацията. Също така трябва да се представят доказателства за престижната репутация на организацията.

9. Доказателство за високата заплата или високото възнаграждение на кандидата

Кандидатът за зелена карта EB1A трябва да представи доказателство, че неговата заплата или възнаграждение са високи в сравнение с други в областта.

10. Доказателство за търговския успех на кандидата в сценичните изкуства

Доказателството може да включва касови бележки от бокс офис или други документи, които доказват продажбите от артистичния труд на кандидата.

Какъв формуляр на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) се използва за зелена карта EB1A за изключителни способности?

За да подаде петиция за зелена карта EB1A за изключителни способности, кандидатът трябва да попълни формуляр I-140 (Form I-140), петиция за имиграция от чуждестранен работник. Категория EB1A позволява на кандидата да подаде петицията самостоятелно. Това означава, че кандидатът няма нужда от работодател от САЩ, който да подаде петиция за зелена карта EB1A.

При одобрение на петиция I-140, кандидатът трябва да подаде формуляр I-485 (Form I-485), молба за промяна на статута на постоянно пребиваващ жител, за да бъде постоянно пребиваващ жител със зелена карта EB1A за изключителни способности.

Моля, свържете се с нашия адвокат по имиграционно право, основано на работа, ако имате нужда от помощ за попълване на формуляр I-140 и формуляр I-485, или ако търсите информация как да подготвите петицията за зелена карта за изключителни способности.

Колко е дълъг процесът за получаване на зелена карта EB-1A?

Кандидатите за зелена карта EB-1A могат да се възползват от услугата за специално обработване на документи на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) при подаване на формуляр I-140. Услугата за специално обработване на документи на USCIS гарантира обработване на молбата или петицията за имиграция в срок от 15 дни. Цената на услугата за специално обработване на документи е $1 410 . За повече информация относно услугата за специално обработване на документи на USCIS моля натиснете тук.

При одобрение на петиция I-140 може да преминете към попълване на формуляр I-485, с който променяте статута си на постоянно пребиваващ жител, ако приоритетната Ви дата е текуща във визовия бюлетин. Приоритетната дата е датата, на която Вашата петиция I-140 е подадена в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Всеки месец Държавният департамент публикува визов бюлетин, който съобщава датите за окончателно решение за съответния месец за всяка категория за постоянно местожителство. Ако Вашата приоритетна дата предхожда (е по-ранна от) датата за окончателно решение за текущия месец, тогава може да подадете заявление I-485 за промяна на статута на постоянно пребиваващ жител. За да научите повече как да тълкувате визовия бюлетин, моля прочетете нашата статия по темата.

Нашият адвокат по имиграционно право, основано на работа, е тук да Ви съдейства с Вашия имиграционен случай

Търсите ли помощ за подготовката на молба за зелена карта EB1A за изключителни способности? Питате ли се дали ще се квалифицирате за зелена карта EB1A? Търсите ли „адвокат по имиграционно право близо до мен“? Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на случая Ви за имиграция въз основа на работата.

За да научите повече за нашите услуги, свързани с имиграция в САЩ въз основа на работа, или да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право, основано на работа, моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право, основано на работа, ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дискмеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation