Изисквания за виза H-4 EAD

Какви са изискванията за виза H-4 EDA?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: Притежател на виза H-4 може да се сдобие с виза H-4 EAD, ако отговаря на следните изисквания: 

  1. Притежава валиден статут H-4
  2. Основният брачен партньор от категория H притежава статут H-1B
  3. Основният брачен партньор от категория H е бенефициент по одобрена петиция I-140 или е получил статут H-1B съгласно раздел 106, параграф а) и параграф б) от Американския закон от 2000 г. за конкурентоспособност в двадесет и първи век (AC21)

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Има определени специфични изисквания за придобиване на разрешително за наемане на работа от категория H-4 (H-4 EAD). 

Първо, кандидатът трябва да притежава валиден статут H-4.

Второ, притежателят на виза H-4 трябва да бъде женен за притежател на виза H-1B. Съпрузи на притежатели на визи H-2B, H-2A и H-3 не отговарят на условията.

Трето, съпругът/съпругата от категория H-1B трябва да има одобрена петиция I-140 от Службата по гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Без значение е дали е петиция I-140 за категория EB-1, EB-2 или EB-3. Моля, имайте предвид, че докато брачният Ви партньор има одобрена петиция I-140, Вие отговаряте на изискването за виза H-4 EAD дори и да чакате за подаване на документи за промяна на статута, тъй като приоритетната дата на Вашия/Вашата съпруг/съпруга не е текуща.

Алтернативно, притежател на виза H-4 може да отговаря на условията за виза H-4 EDA, ако брачният партньор от категория H-1B си е осигурил удължаване на виза H-1B съгласно раздел 106, параграф а) и параграф б) от Американския закон от 2000 г. за конкурентоспособността в двадесет и първи век (AC21), който позволява удължаване на виза H-1B за по-голям период от стандартния шестгодишен лимит за виза H-1B. За да отговаря на условията за удължаване на виза H-1B с една година над 6-годишния лимит съгласно AC21, притежателят на виза H-1B трябва да бъде бенефициент на молба за получаване на трудово удостоверение PERM или на петиция I-140, която е подадена поне 365 дни преди изтичане на шестгодишния статут H-1B. Моля, имайте предвид, че трудовото удостоверение PERM или петиция I-140 не трябва да бъдат одобрени, за да отговаряте на условията за удължаване на виза H-1B съгласно AC21. Молбата за трудово удостоверение PERM или молбата за петиция I-140 обаче трябва все още да са в процес на обработване. Бенефициентът повече няма да може да се квалифицира за удължаване на виза H-1B съгласно AC21, ако получи отказ или уведомление за анулиране.

Щом кандидатът получи своята виза H-4 EAD, той може да работи за всеки американски работодател в каквато и да е правоспособност. Притежателят на виза H-4 EAD има право да работи на пълен или непълен работен ден за един или за няколко работодатели едновременно. Ако искате да разберете дали се квалифицирате за виза H-4 EAD или искате персонализирана стратегия за виза за САЩ въз основа на работата, се свържете с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Какъв е процесът за кандидатстване за виза H-4 EAD?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: процесът за кандидатстване за виза H-4 е подобен на повечето кандидатствания за облаги към Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Кандидатът подготвя и подава необходимите имиграционни формуляри, плаща необходимите такси за подаване на документи и очаква обработването на молбата от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на бизнеса:

За да кандидатства за виза H-4 EAD, кандидатът трябва да попълни формуляр I-765 – Молба за разрешение за наемане на работа, и да го подаде в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Кандидатстването за виза H-4 EAD трябва да включва също така необходимата такса за подаване на документи, която по времето, когато е писана статията е $410. Кандидатът трябва да включи доказателство за неговия/нейния статут H-4 и за статута H-1B на неговия/нейната съпруг/а, както и доказателство за одобрената петиция I-140 на съпруга/съпругата, ако е приложимо.

Какво ще се случи с моята виза H-4 EAD, ако петиция I-140 на съпруга/съпругата ми бъде анулирана?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: ако вече притежавате Вашата виза H-4 EAD, то тя ще остане валидна до датата ѝ на изтичане. Обаче вече няма да имате право да подадете нова молба за виза H-4 EAD, ако петиция I-140 за категория H-1B на Вашия/Вашата съпруг/съпруга бъде анулирана.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Притежател на виза H-4 няма право да получи виза H-4 EAD, ако одобрената петиция I-140 на основния брачен партньор с виза H-1B е анулирана. Обаче ако петиция I-140 е анулирана след одобрение и получаване на виза H-4 EAD, тогава виза H-4 EAD ще продължи да бъде валидна до посочената на картата дата на изтичане. Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) посочва, че има свобода на действие да анулира виза H-4 EAD при анулиране на петиция I-140. Това означава, че виза H-4 EAD ще остане валидна до датата на изтичане или докато Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) не предприеме специфични действия за анулиране на виза H-4 EAD. Моля, имайте предвид, че няма да можете да подадете документи за удължаване на виза H-4 EAD, ако единствената петиция I-140 на Вашия брачен партньор с виза H-1B бъде анулирана.

Съвет от адвокат по имиграционно право въз основа на работата: ако Вашият/ Вашата съпруг/съпруга с виза H-1B има повече от една одобрена петиция I-140, Вие все още ще имате право да получите виза H-4 EAD дори и след анулиране на една от петициите I-140.

Какво ще се случи с моята виза H-4 EAD, ако съпругът/съпругата ми загуби своя статут H-1B?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: ако Вашият/ Вашата съпруг/съпруга загуби своя статут H-1B, Вие може да загубите Вашия статут H-4 и виза H-4 EAD.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата: ако притежател на виза H-1B загуби работата си, има гратисен период от 60 дни, по време на който той/тя може да намери нова работа от категория H-1B. Освен ако не бъде подадена друга петиция H-1B до 60-тия ден след изтичане на виза H-1B, Вашият/Вашата съпруг/съпруга с виза H-1B трябва да напусне САЩ. Тъй като статут H-4 е свързан с основния статут H-1B, в такъв случай, притежателят на виза H-4 също ще трябва да напусне САЩ. Ако обаче Вашият/Вашата съпруг/съпруга с виза H-1B успее в рамките на този 60-дневен гратисен период да намери друг работодател от категория H-1B, то тогава Вашият статут H-4 и виза H-4 EAD ще останат валидни.

Мога ли да работя преди да получа виза H-4 EAD?

Кратко представяне от адвокат по имиграционно право: не, притежателите на виза H-4 могат да работят единствено с валидно разрешително за наемане на работа (EAD).

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Притежател на виза H-4 има право да работи единствено с валидно разрешително за наемане на работа (EAD). Следователно не може да работите преди Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) да одобри молбата Ви за разрешително за наемане на работи и да получите карта за наемане на работа. Моля, имайте предвид, че ако работите преди да получите виза H-4 EAD, това ще се счита за неразрешена заетост, което може да Ви попречи да получите зелена карта, друга виза или разрешително за наемане на работа.

Щом получите виза H-4 EAD може да работите за всеки американски работодател в каквато и да е правоспособност. Може да работите на пълен или непълен работен ден за един или за няколко работодатели едновременно. За разлика от Вашия/ Вашата съпруг/съпруга с виза H-1B, няма да бъдете ограничени да работите само за един американски работодател. Тази гъвкавост е едно от най-големите предимства на виза H-4 EAD.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне

Имате ли нужда от помощ при подготовката и подаването на молба за виза H-4 EAD? Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата може да изготви за Вас персонализирана стратегия за получаване на виза H-4 и да подготви молбата Ви за виза H-4 EAD в съответствие с всички относими правила за имиграция въз основа на работата. Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на работата, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на процеса за виза H-4 EAD.

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation