Какво представлява виза H-1B?

Какви са изискванията за виза H-1B?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се визи H-1B: за да отговаря на изискванията за виза H-1B, кандидатът трябва да притежава поне бакалавърска степен и валидно предложение за работа от американски работодател за позиция от категорията на специализираните професии.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Какви са изискванията за образование за получаване на виза H-1B?

За да отговаря на условията за виза H-1B, кандидатът трябва да притежава поне бакалавърска степен, която отговаря на позицията, изискваща виза H-1B.

В случай че не притежавате бакалавърска степен, но имате богат трудов стаж в областта, свързана с позиция от категория H-1B, може да се квалифицирате за виза H-1B, ако трудовият Ви стаж е равностоен на бакалавърска степен. Обикновено, за да отговаряте на условията на подобен еквивалент на образователната степен за категория H-1B, трябва да имате 12 или повече години трудов стаж в областта на позицията от категория H-1B.

Ако искате да узнаете дали Вашата образователна степен или трудов стаж се квалифицират за виза H-1B или ако искате персонална стратегия за виза за САЩ въз основа на работата, свържете се с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

Кое се квалифицира като валидно предложение за работа?

За целите на категория H-1B предложението за работа е валидно, ако американският работодател може да контролира и определя Вашите работни задължения и заплата. Американският работодател също така трябва да има възможността да Ви назначава, уволнява, повишава или понижава от позицията от категория H-1B.

В случай че не сте редовен служител от категория W-2 и желаете да подадете петиция H-1B в ролята на агент или предприемач, е важно да обясните в своята петиция H-1B до Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) по какъв начин връзката Ви с работодателя отговаря на изискването на работното предложение от категория H-1B.

Какво означава специализирана професия?

Според наредбите за имиграция въз основа на работата, по-специално наредба 8 от Кодекса на федералните наредби (CFR), глава 214.2(h)(4)(iii)(A), за да отговаря на условията за специализирана професия, позицията от категория H-1B трябва да отговаря на поне едно от изброените по-долу изисквания:

  1. Позицията обикновено изисква поне бакалавърска степен или неин чуждестранен еквивалент за встъпване на дадената позиция.
  2. Изискването за образователна степен е често срещано в дадената индустрия, т.е. подобни организации като тази на работодателя обикновено изискват образователна степен за позицията. Позицията е толкова сложна, че може да бъде извършвана единствено от човек, който притежава минимум бакалавърска степен.
  3. Работодателят обикновено изисква за позицията образователна степен или нейният чуждестранен еквивалент.
  4. Специфичните задължения, които трябва да се извършват, са толкова специализирани и сложни, че се изисква образователна степен за придобиване на необходимите знания за извършване на работните задължения.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Какъв е процесът за кандидатстване за виза H-1B?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-1B: американският работодател трябва да попълни формуляр I-129 с всички необходими допълнения, да получи заявление за състоянието на заетостта (LCA) и да подаде петиция I-129 с всички приложими такси на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Ако Службата получи над 85 000 петиции от категория H-1B в рамките на една година, петициите от категория H-1B попадат в лотария. Ако Вашият случай бъде избран в лотарията за H-1B, Службата за гражданство и имиграция ще обработи Вашия случай.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Какъв формуляр на Службата за гражданство и имиграция (USCIS) трябва да се подаде за виза H-1B?

Ако бенефициентът и позицията отговарят на изброените по-горе изисквания за виза H-1B, американският работодател трябва да подаде формуляр I-129 – Петиция за неимигриращ служител, в Службата за гражданство и имиграция, за да бъде спонсор на служител за виза H-1B.

Какво представлява заявлението за състояние на заетостта (LCA)?

Важна част от петицията за виза H-1B е заявлението за състояние на заетостта (LCA), което се подава от внасящия петицията американски работодател. Вашата петиция за виза H-1B ще бъде одобрена само ако американският работодател има одобрено заявление за състояние на заетостта за позицията, изискваща виза H-1B. Целта на заявлението за състояние на заетостта е да гарантира, че наемането на работа на служителя с виза H-1B не оказва негативно влияние върху условията на труд и заплатите на американските служители. Заявлението за състояние на заетостта също така гарантира, че американският работодател не експлоатира служителя с виза H-1B като му изплаща заплата под приетия стандарт или като осигурява неподходящи условия на труд.

Какво представлява лотарията за виза H-1B?

Всяка година на 1 април Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) започва приемането на петиции за виза H-1B за позиции с начална дата след 1 октомври същата година. Всяка година има налични само 85 000 визи H-1B. Ако службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) получи повече от 85 000 петиции за виза H-1B, петициите се внасят в годишната лотария за виза H-1B, в която на случаен принцип се избират 85 000 петиции за виза H-1B.

Как работи лотарията за виза H-1B?

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) използва система с две категории за избирането на случаен принцип на 85 000 петиции за виза H-1B в годишната си лотария за H-1B.

Първо, категорията за магистри за виза H-1B има налични 20 000 места, които са запазени за лица с по-висока образователна степен. Ако Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) получи повече от 20 000 петиции за виза H-1B от лица с по-висока образователна степен, всички петиции за виза H-1B за кандидати с по-висока образователна степен, които не са избрани в категорията за магистри, автоматично са добавени в обикновената категория. Това всъщност дава на кандидатите за виза H-1B с по-висока образователна степен втори шанс за лотарията H-1B.

Второ, обикновената категория за виза H-1B има налични 65 000 места. Всички внесени петиции за H-1B, включително неизбраните в категорията за магистри, участват в обикновената категория. Ако Вашият случай бъде избран, Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) ще започне обработване на Вашата петиция за виза H-1B и ще Ви изпрати входящо известие. Ако Вашият случай не бъде избран, трябва да изчакате до следващата година, когато отново може да кандидатствате на първи април.

Ако петицията Ви за виза H-1B е одобрена, може да започнете работа на 1 октомври в годината на подаване на петиция за виза H-1B. Статутът Ви от категория H-1B ще бъде валиден за максимален първоначален период от три години, който може да бъде удължен допълнително с три години за максимален период от 6 години в статут H-1B.

Как мога да избегна лотарията за виза H-1B?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-1B: ако Вашият американски работодател е организация, освободена от категориите, или ако вече сте участвали в дадена категория в предходна година, не е необходимо отново да преминавате през лотарийния процес за виза H-1B.

Подробен отговор от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Петиция за виза H-1B ще бъде освободена от годишната лотария с категории за виза H-1B, ако внасящият петицията американски работодател е правителствена организация или организация с нестопанска цел за научни изследвания, институция за висше образование или организация с нестопанска цел, сдружена с институция за висше образование.

Адвокатът по имиграционно право въз основа на работата на Pandev Law е помогнал на редица училища, колежи и институции за научни изследвания да се квалифицират за работодатели, освободени от лотарията с категории, за целите на виза H-1B и е гарантирал голям брой освободени от категориите визи H-1B, които биват одобрени като избягват лотарията.

Съвет от адвокат, занимаващ се с визи H-1B: ако петицията Ви е избрана в лотарията за виза H-1B в предходна година и не сте достигнали максимума от 6 години със статут H-1B, следващата петиция H-1B ще бъде считана за освободена от категориите на лотарията.

Получаване на виза H-1B води ли до придобиване на зелена карта?

Кратко представяне от адвокат, занимаващ се с визи H-1B: виза H-1B e виза от вида „двойно намерение“, която позволява на притежателя на виза H-1B да кандидатства за зелена карта.

Подробно обяснение от адвокат по имиграционно право въз основа на работата:

Виза H-1B е виза с „двойно намерение“. Двойното намерение е понятие в имиграционното право, което позволява на временно пребиваващ притежател на неемигрантска виза да кандидатства за постоянно пребиваване в САЩ, наричано още зелена карта за САЩ. Повечето неемигрантски визи, като например E-2, TN, F-1 и J-1, изискват от притежателя на неемигрантска виза да се върне в родната си страна в края на временния му престой в САЩ. Виза H-1B обаче позволява на притежателя на такава виза да има „двойно намерение“ – да кандидатства за получаване на зелена карта или да се върне в родната си страна в края на пребиваването си в статут H-1B. Това е голямото предимство на виза H-1B пред останалите категории за неемигрантски визи за временен престой.

Притежателят на виза H-1B може да се сдобие със зелена карта или чрез петиция за зелена карта въз основа на семейството, или чрез петиция за зелена карта въз основа на работата от категории EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 или EB-5.

Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата е тук, за да Ви помогне

Имате ли нужда от помощ при подготовката и подаването на петиция H-1B? Нашият адвокат по имиграционно право въз основа на работата може да изготви персонализирана стратегия за получаване на виза H-1B и да подготви Вашата петиция за виза H-1B в съответствие с всички относими правила за имиграция въз основа на работата. Като адвокатска кантора с опит в имиграционното право въз основа на работата, Pandev Law има познанията и опита да Ви окаже съдействие по време на процеса за получаване на виза H-1B. 

Моля попълнете формата ни за контакт, изпратете имейл до [email protected] или се обадете на телефон (212) 220-6652, за да си запазите час за консултация с нашия адвокат по имиграционно право въз основа на работата.

По време на Вашата консултация, нашият адвокат по имиграционно право ще даде честна оценка на Вашия случай и ще Ви посъветва за следващите стъпки, които трябва да предприемете.

I offer confidential 30 minute & 1 hour consultations.

Schedule a consultation
Adrian Pandev immigration lawyer USA

Отказ от отговорност (дисклеймър): Настоящата блог статия е предоставена от Pandev Law, LLC единствено с общообразователни и информационни цели. Въпреки че статията обсъжда общи правни въпроси, тя не замества правните съвети, нито установява връзка адвокат-клиент. Читателят не следва да предприема действия или да се въздържа от предприемане на действия въз основа на каквато и да е информация, представена в настоящата статия, или някъде другаде в сайта, без да потърси съвет от правилния юрисконсулт или друг професионален адвокат, който е лицензиран в съответната юрисдикция. Pandev Law, LLC изрично се отказва от отговорност по отношение на каквото и да е предприето или непредприето действие въз основа на тази статия или уебсайт. Настоящата блог статия може да представлява адвокатска реклама. Предходните резултати не гарантират един и същ краен резултат.

Adrian Pandev

As the principal attorney at Pandev Law, I have helped hundreds of foreign individuals and companies successfully navigate their journey to the United States. Previously, I served as Trial Attorney at the U.S. Department of Justice. Now, I represent foreign investors, founders, and high-net-worth-individuals in business, immigration, and wealth planning matters. I am an early proponent of blockchain technology and serve as strategic advisor to blockchain startups and cryptocurrency investors. Selected to the Super Lawyers New York Rising Stars list 2019-2021. Follow me on Twitter, LinkedIn, or Instagram.

Schedule a Consultation with an Attorney Today

Talk to a Lawyer

Explore more of за българи

Our Locations

New York Office - Downtown

One World Trade Center, Suite 8500

New York, NY 10007

(646) 285-2175

New York Office - Midtown

600 Third Avenue, Floor 2

New York, NY 10016

(646) 354-3780

Charleston Office

170 Meeting Street

Charleston, SC 29401

(843) 991-7807

Call us at:

(646) 354-3780

For a consultation